ผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยหลัก

ณัฐที ปิ่นทอง. (2563). การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการเกษตร. 38(1). 50-57.

ณัฐที ปิ่นทอง. (2560). นวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา. 13(1). 365-379.

ณัฐที ปิ่นทอง. (2560). การพัฒนาระบบบริหารจัดการธนาคารขยะออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(6). 113-124.

ณัฐที ปิ่นทอง. (2560). นวัตกรรมระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 : คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี (น. PIN1-9). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

ณัฐที ปิ่นทอง. (2557). การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7 (น.1230-1236). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.

ณัฐที ปิ่นทอง. (2557). ความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (รายงานการวิจัย). ฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


ผลงานวิจัยร่วม

วิศรุต ยืนสุข และณัฐที ปิ่นทอง. (2565). การพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชำรุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference Online “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (น.256-271). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สุขสันต์ กองศรี. อันดามัน ขันตี และณัฐที ปิ่นทอง. (2564). การพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สําหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (น.455-467). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กัณฐิกา วิทนา และณัฐที ปิ่นทอง. (2562). การพัฒนาระบบการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2562 (น. 185-195). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ณัฐที ปิ่นทอง วรุตม์ กิจเจริญ และธนาวัฒน์ น้อยไธสง. (2561). การพัฒนานวัตกรรมระบบตลาดออนไลน์ของผักเบอร์ 8 เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงของเกษตรกรอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 13(3). 45-53.

ชาญณรงค์ วัฒนชัย และณัฐที ปิ่นทอง. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารจัดการกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (น. 166-177). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ศราวุฒิ วิจิตร และณัฐที ปิ่นทอง. (2560). การศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันพลิกเกอร์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์. การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 2 (น. 73-78). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ปรารถนา เกาะเค็ด และณัฐที ปิ่นทอง. (2556). การประเมินเจตคติต่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2556. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 (น. 19-23). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

พิสิทธิ์ สถิตมั่น และณัฐที ปิ่นทอง. (2556). พฤติกรรมการเลือกใช้และการใช้งานโทรศัพท์มือถือของประชาชน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 (น. 78-85). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

วิทยา เงินสา และณัฐที ปิ่นทอง. (2556). สำรวจพฤติกรรมการใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของประชาชน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 (น. 86-92). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

วสันต์ อุส่าห์ค้า และณัฐที ปิ่นทอง. (2556). ปัจจัยในการเลือกใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 (น. 185-193). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

นิศรา ยาประกัลป์ และณัฐที ปิ่นทอง. (2556). ทัศนคติของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อเทคโนโลยี 3G ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 (น. 194-200). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

จันทร์ศิลา สีเมฆนอก และณัฐที ปิ่นทอง. (2556). สำรวจพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 (น. 222-226). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

 


เอกสารประกอบการสอน

ณัฐที ปิ่นทอง. (2563).  เอกสารคำสอน รายวิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2561).  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2560). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2560). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

 

กัณฐิกา วิทนา และณัฐที ปิ่นทอง. (2562). การพัฒนาระบบการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2562 (น. 185-195). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุงเทพมหานคร


ชาญณรงค์ วัฒนชัย และณัฐที ปิ่นทอง. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารจัดการกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (น. 166-177). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.


23-25 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


ศราวุฒิ วิจิตร และณัฐที ปิ่นทอง. (2560). การศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันพลิกเกอร์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์. การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 2 (น. 73-78). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

14-15 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมหางนกยูง สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


ณัฐที ปิ่นทอง. (2560). นวัตกรรมระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 : คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี (น. PIN1-9). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.


27 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร