อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15/07/2018 เวลา 22:03


ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เว็บไซต์ชมรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  http://com.rru.ac.th

 


วัตถุประสงค์ของชมรม

1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านนวัตกรรมได้
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถนำความสามารถหรือทักษะที่ตนมีนำมาแสดงออกผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ เกมคอมพิวเตอร์ หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ได้
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออก โดยอาศัยกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง

 


คณะกรรมการบริหารชมรม ประจำปีการศึกษา 2560
1. นายชาญณรงค์ วัฒนชัย ประธานชมรมคอมพิวเตอร์
2. นายณัฐพงศ์ อังกฤษ รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์
3. นางสาวยุพาพรรณ ปิงกระโทก เลขานุการ
4. นางสาวพัชรนันท์ มีแก้ว เหรัญญิก
5. นายเจษฎา วงศ์จีน ฝ่ายโครงการ
6. นายทวีศักดิ์ นารถมณี ฝ่ายโครงการ
7. นายทวีศักดิ์ ทองสุทธิ ฝ่ายจัดหาทุน
8. นายกิตติพงษ์ โพธิ์สุวรรณ ฝ่ายจัดหาทุน
9. นายอดิศักดิ์ สุริยะ ฝ่ายจัดหาทุน
10. นางสาวสุภัทรา ขาวงาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์
11. นายจักรพงษ์ แพงดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
12. นายอโณทัย งามแสง ฝ่ายธุรการ
13. นายปฏิภาณ บุญเจริญ ฝ่ายธุรการ
14. นายพงศ์พัทธ์ สาสีทา ฝ่ายวิชาการ
15. นายพีรพล ชูวัง ฝ่ายวิชาการ

ที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา 2560
1. นายวรากรณ์ ทองมี ประธานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2. นายธวัชชัย หอมจันทร์ อดีตประธานชมรมรวมพลคนอาสา

 


ภาพกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ประจำปีการศึกษา 2560

 

[คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่]

[คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่]

[คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่]

 

 

 

[คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่]

 

[คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่]

 

[คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่]

[คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่]

 

[คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่]

 

[คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่]