ภาระงานสอน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2557 ในข้อ 5.
ได้กำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต้องครอบคลุมกลุ่มงาน ดังต่อไปนี้
[ข้อบังคับฉบับเต็ม]


1. กลุ่มงานสอน หมายความว่า งานศึกษาค้นคว้า เตรียมการสอน จัดกระบวนการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย การเป็นที่ปรึกษางานโครงการปัญหาพิเศษ งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานนิเทศ การเตรียมและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมสหกิจศึกษา และงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา และงานอื่นทำนองเดียวกันที่อธิการบดีกำหนด

2. กลุ่มงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาเทคโนโลยี หมายความว่า การเป็นผู้วิจัย เขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ งานแต่งเรียบเรียง งานแปลหรืองานอื่น ๆ ที่จัดเป็นผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ งานปรับปรุงพัฒนาตำรา งานสร้างสรรค์ ค้นคว้า งานประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่าง ๆ  งานพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร งานเข้าร่วมประชุมวิชาการ และงานอื่นทำนองเดียวกันที่อธิการบดีกำหนด

3. กลุ่มงานบริการวิชาการ หมายความว่า งานเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร จัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย งานจัดโครงการเพื่อฝึกประสบการณ์ร่วมกับชุมชน องค์กรต่าง ๆ งานเข้าร่วมประชุมการบริการวิชาการ และงานอื่นทำนองเดียวกันที่อธิการบดีกำหนด

4. กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายความว่า งานสนับสนุน ส่งเสริมและสืบสารการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนี่ยงกับศิลปวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับประเพณีอันดีงามของชุมชน งานทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนงานจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการการเรียนการสอนแลงานวิจัยอันเกี่ยวเนี่ยงกับศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานอื่นทำนองเดียวกันที่อธิการบดีกำหนด

5. กลุ่มงานพัฒนานักเรียน นักศึกษา หมายความว่า งานอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน นักศึกษาและงานช่วยเหลือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โดยงานดังกล่าวจัดให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตและนักศึกษา และงานอื่นทำนองเดียวกันที่อธิการบดีกำหนด

6. กลุ่มงานพัฒนามหาวิทยาลัยและงานอื่น ๆ หมายความว่า งานเป็นกรรมการและหรือฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและหรือฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ ฝ่ายเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการและฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานกรรมการเฉพาะกิจอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะมอบหมาย และงานอื่นทำนองเดียวกันที่อธิการบดีกำหนด


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2557 ในข้อ 7.
ได้กำหนดภาระงานตามกลุ่มงาน กล่าวคือ กลุ่มงานสอน ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีชั่วโมงสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน
โดยกำหนดให้ 1.5 ภาระงาน เท่ากับ 1 คาบการเรียนการสอน


2/2564


1/2564


2/2563

1/2563

2/2562

1/2562

2/2561

1/2561

2/2560

1/2560


2/2559


2-2559

1/2559

1-2559

2/2558

2-2558

1/2558

1-2558

2/2557

2-2557

1/2557

1-2557

3/2556

3-2556

2/2556

2-2556

1/2556

1-2556

3/2555

3-2555

2/2555

2-2555

1/2555

1-2555

3/2553

3-2553

2/2553

2-2553

1/2553

1-2553

3/2552

3-2552

2/2552

2-2552