อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

ข้อมูลสถิติ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในรอบ 9 ปี (พ.ศ. 2556-2564)
นักศึกษาในการดูแล จำนวน 148 คน
งานวิจัยในการดูแล จำนวน 111 เรื่อง
(นับทุกปีการศึกษารวมกัน)


ปีการศึกษา 2564
ภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 6 คน แบ่งเป็นหัวข้อการค้นคว้าอิสระทั้งหมด 6 เรื่อง

นายวิศรุต ยืนสุข การพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชำรุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายณัฐพล โกตูม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียนเข้าใหม่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายคณิศร ดีวิเศษ การพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยภาษาไพทอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จังหวัดปราจีนบุรี
นางสาววัชรียาภรณ์ สวนเลิศ การพัฒนาระบบการจัดอันดับของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวพิลัยลักษณ์ บุญชูศรี การพัฒนาระบบรายงานพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวสันต์ อินทรพิทักษ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์)


ปีการศึกษา 2563
ภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็นหัวข้อการค้นคว้าอิสระทั้งหมด 5 เรื่อง

นายสุขสันต์ กองศรี การพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายอันดามัน ขันตี การพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายศุภวิชญ์ โชตะนา การพัฒนาเว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายศุภกิจ คงเกิดผล การพัฒนาเว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวณัฐฌา อินทร์จำนงค์ การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลคำถามที่พบบ่อยสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายนรพนธ์ เทพวรรณ การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลคำถามที่พบบ่อยสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายทวีพงษ์ ราชโยธา การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
นายปรเมทธ์ อินอุ่นโชติ การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
นางสาวนันทพร ประสิทธิ์ การออกแบบมาสคอตสำหรับประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวสุธามาศ สุพร การออกแบบมาสคอตสำหรับประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ปีการศึกษา 2562
ภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นหัวข้อโครงงานทั้งหมด 4 เรื่อง

นายศุภกฤต สายสมบัติ การพัฒนาอินโฟกราฟิกแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอิทธิศักดิ์ ช่วงโชติ การออกแบบและพัฒนาวล๊อกสำหรับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวกนกพร สายเสมา การออกแบบและพัฒนาวล๊อกสำหรับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวณัชชา พวงทับทิม การออกแบบและพัฒนาวล๊อกเพื่อประชาสัมพันธ์คาเฟ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวธัญลักษณ์ ใจบุญ การออกแบบและพัฒนาวล๊อกเพื่อประชาสัมพันธ์คาเฟ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายนาวิน ดีวงค์ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับสอนทำอาหารแคลอรีต่ำ
นายสุทัศน์ ภักดีทา การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับสอนทำอาหารแคลอรีต่ำ


ปีการศึกษา 2561
ภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 5 คน แบ่งเป็นหัวข้อโครงงานทั้งหมด 3 เรื่อง

นางสาวสุจิตรา  ยงยุทธ์ การพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมผลงานของสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายณัฐพงศ์  อังกฤษ การพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมผลงานของสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายนนทวรรษ พรหมศิริ การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์น้ำท้วม การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวกัณฐิกา วิทนา การพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ปีการศึกษา 2560
ภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 12 คน แบ่งเป็นหัวข้อโครงงานทั้งหมด 8 เรื่อง

นายทวีศักดิ์ นารถมณี  การศึกษาระบบการใช้แอปพลิเคชันโซเครทีฟเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายปฎิภาณ บุญเจริญ การศึกษาระบบการใช้แอปพลิเคชันโซเครทีฟเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายเจษฏา วงศ์จีน การศึกษาระบบการใช้แอปพลิเคชันซิปเกรดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายพงศ์พัทธ์ สาสีทา การศึกษาระบบการใช้แอปพลิเคชันซิปเกรดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวรากรณ์ ทองมี การศึกษาระบบการใช้แอปพลิเคชันคาฮูทเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายทวีศักดิ์ ทองสุทธิ การศึกษาระบบการใช้แอปพลิเคชันคาฮูทเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจักรพงษ์ แพงดี การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารจัดการรายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายกิตติพงษ์ โพธิ์สุวรรณ การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารจัดการรายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายรพีพัทธ์ เจริญรัฐวุฒิกุล การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายอำพล สืบจันทร์  การพัฒนาแอปพลิเคชันเช็กชื่อเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายชาญณรงค์ วัฒนชัย การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารจัดการกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายพงศ์เทพ เมืองคำ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อแนะนำสถานที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ปีการศึกษา 2559
ภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 9 คน แบ่งเป็นหัวข้อโครงงานทั้งหมด 4 เรื่อง

นายรอน เสน่หา การพัฒนาเว็บไซต์ธนาคารขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายศราวุฒิ วิจิตร การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
นายจิรัฏฐ์ เจริญมฤคกัญจน์ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
นายสิรวิชญ์ พิเสม การพัฒนาเว็บไซต์ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)
นายกฤษดา ทูคำมี การพัฒนาเว็บไซต์ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)
นายวีรยุทธ ทุมเกิด การพัฒนาเว็บไซต์ธนาคารขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายณพิศร กล้าหาญ การพัฒนาเว็บไซต์ธนาคารขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายณรงค์ศักดิ์ บุญมี การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโปรแกรมโฟโตช็อป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
นายณัฐพล ศรีลักษณ์ การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโปรแกรมโฟโตช็อป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง


ปีการศึกษา 2558
ภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 26 คน แบ่งเป็นหัวข้อโครงงานทั้งหมด 13 เรื่อง

นายภาคภูมิ ศรีภู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง ภาษาซีเบื้องต้น
นายเกียรติกวินทร์ วัชรทรธำรงค์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง ภาษาซีเบื้องต้น
นายจารุทัสน์ จิวเหยียน บทเรียนออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย
นายพีรพงศ์ สุขสวัสดิ์ บทเรียนออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย
นายจตุรัส กาญจนเกตุ แอนิเมชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายทศพล เกตุอรุณ แอนิเมชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวสุนทรีย์ เย็นพู การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวพิชามญชุ์ สูงห้างหว้า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวตะวันฉาย เสาวคนธ์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวธมลวรรณ กาญจนเรืองกิต การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายภานุวัฒน์ บุญศิริ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้การ์ตูนแอนิเมชั่น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นายเวสารัช วัฒนชัย การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้การ์ตูนแอนิเมชั่น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นายสถาพร แสนรักษ์ แอนิเมชั่นความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายจารุวิทย์ พณิชย์พิบูลย์ แอนิเมชั่นความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายอนุชา นาพัง สื่อวีดิทัศน์ การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างถูกวิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายอานนท์ สุริวงษ์ สื่อวีดิทัศน์ การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างถูกวิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายวัชรวิทย์ ธนชัยสวัสดิ์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณิชกานต์ เวียงแก้ว การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิพร ชาติกุล การพัฒนาโปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายภานุวัฒน์ ต้นสุข การพัฒนาโปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวมินตรา วงศาสนธิ์ การพัฒนาระบบจัดการบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรีนยการสอน โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
นางสาวกาญจนา พุกกะรัตน์ การพัฒนาระบบจัดการบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรีนยการสอน โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
นายจักรกฤษณ์ โทแสง สื่อการสอนแอนิเมชั่น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนุพล ศรีทา สื่อการสอนแอนิเมชั่น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา ลิเซ็น สื่อการสอนแอนิเมชั่น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติพร สายทองแท้ สื่อการสอนแอนิเมชั่น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ปีการศึกษา 2557 กลุ่มเรียน 5402312601
ภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็นหัวข้อโครงงานทั้งหมด 15 เรื่อง

นางสาวสกาวรัตน์ หงวนสวัสดิ์ การศึกษาพฤติกรรมการออกำลังกายของคนในชุมชนเทศบาลตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวชญาดา จูศรีสกุล พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวธัญญลักษณ์ แสงแดง พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจิตใจชื่น
นางสาวพรรณนิภา เงางาม ความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนทอง
นายสุทธิพงษ์ สุภาบุตร ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชการ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
นายเสรีชัย ทวีการ พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจิตใจชื่น
นางสาวจันทิมา เชื้อรามัญ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวลลิตา พลศิลป์ ความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนทอง
นายลิขิต ลือคำงาม ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชการ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
นางสาววรกัญญา โพธิ์นอก พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวณฐมน อร่ามศรี พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวอัจฉราพันธ์ เอี่ยมสอาด พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายจักรพันธ์ รักษานนท์ การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนปวช วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
นางสาวกิตติยา วันทา พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายวงศกร เลิศวิลัย การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนปวช วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น


ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเรียน 5300312601 และ 5300612602
ภาระงานในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 58 คน แบ่งเป็นหัวข้อโครงงานทั้งหมด 58 เรื่อง

นางสาวชฎาพร จิตบุญชื่น การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวชิติมา คงปั้น การศึกษาความตระหนักรู้ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ของประชากร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวพรรณนิภา สมาวงศ์ การเข้าใช้และความพึงพอใจของระบบอีเลิร์นนิ่ง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวพิมพ์ประภา วันนุวาส การใช้สังคมออนไลน์ ในชีวิตประจำวันเพื่อการติดต่อสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายพิสิทธิ์ สถิตมั่น พฤติกรรมการเลือกใช้และการใช้งานโทรศัพท์มือถือของประชาชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวสันต์ อุส่าห์ค้า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ อินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนจากผู้ให้บริการ ของผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวศิริรัตน์ หาญเหี้ยม พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นางสาวสุรัตนา เกตุเพ็ชร การใช้และความพึงพอใจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN,Wi-Fi) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายคเณศร ช่างกลึง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายจักรพงษ์ อินทรัก     การใช้โน๊ตบุ๊คของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์ในเมืองว่ามีการใช้โน๊ตบุ๊คยี่ห้ออะไรบ้าง
นายไชยโย สอนดี ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้มากที่สุด ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป
นายณัฐวัชร วีระพงษ์     ปัญหาที่นักศึกษาพบในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวรจรินทร์ ร่มโพธิ์ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายฤทธิไกร แสงจันทร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายวิทยา เงินสา พฤติกรรมการใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของประชาชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวศศิวิมล ศรีจันทร์ ปัญหาการใช้บริการการลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายฉัตรชัย แสนกรุง    การสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการติดเกมของนักศึกษามหาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นางสาวสุภาพร ดำหมัด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ และพฤติกรรมการใช้งานโน้ตบุคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวอรนุช และเล็ก ทัศนคติและความต้องการของนักศึกษาต่อการใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านอีเลินนิ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายอัครกิจ วงศ์ทอง    ปัจจัยที่เป็นผลต่อข้อมูลออนไลน์และข้อมูลจากแหล่งอื่นเพื่อการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายอุดมรัตน์ เชิดไทย การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ในการได้รับบริการอินเทอร์เน็ตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวอมิตตา ชาวด่าน ศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวเกศกนก พวงพันธ์ สำรวจทัศนคติและพฤติกรรมต่อการทำข้อสอบรูปแบบต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นายณัฐฐินันท์ จินาพันธุ์ การศีกษาพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การติดต่อสื่อสาร และความบันเทิง
นางสาวนัทธมน นักเสียง แนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตหลังจากการเปิดใช้งานเทคโนโลยี3G กรณีศึกษาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายปกรณ์ พรไพบูลย์วงศา นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ CAI และใช้โปรแกรมอะไรในการทำ สื่อการสอน (CAI)
นางสาวปริศนา อ่อนสองห้อง พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นางสาวมะลิวัลย์ บุญศรี แนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตหลังจากการเปิดใช้งานเทคโนโลยี3G กรณีศึกษาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวเมธิรา สุวอ พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นางสาววรรณา จันทร์น้ำทรัพย์ พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากร ในเขต จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
นางสาววริสา สุราวงค์     พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวสาริณี น้อยนาค ความพึงพอใจต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายสิทธิโชค ทิพย์สมบัติ พฤติกรรมการใช้ 3G ของประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวสิริจันทร์ ดังศรีสัตย์ ความพึงพอใจต่อการให้บริการสำนักงานส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวสุพัชชา เพียสุด พฤติกรรมและปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวรัชนก อรุณเจริญ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวนันทิกา อินทร์เปือย พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้ภาษาแชทของวัยรุ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวขวัญชนก ยะก๊บ ความพึงพอใจของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือต่อการให้บริการของบริษัทเครือข่ายมือถือ สำหรับนักศักษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวจารุวรรณ นพเกตุ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาในมหาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายกรกช วิไลวงษ์ การสำรวจสภาพปัญหานักศึกษาเล่นเกมขณะเรียนคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นายแทนพงษ์ โกมลแมน ทัศนคติต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวนิศรา ยาประกัลป์ ทัศนคติของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีต่อเทคโนโลยี 3G ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายปฏิพัทธิ์ เจริญวัย    การสำรวจพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ของประชาชนในเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวปรารถนา เกาะเค็ด การประเมินเจตคติต่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2556
นางสาวพิชญา หอระตะ ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาววัชรีวรรณ จันทอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัทพ์มือถือสมาทร์โพนของผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายศรัณยพงศ์ ปถมอำพนธ์ การศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวศิริวัลย์ พักน้อย ทัศนคติที่มีผลต่อการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายสมศักดิ์ พันธ์ศรี การศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่เลือกใช้และไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถส่งข้อความตอบโต้กันได้อย่างทันที่ของบุคคลทั่วไป
นายสัตยา สุขมาก การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสิทธิพร ชัยนอก การจัดการพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์ด้วยการมีส่วนร่วมของประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวจันทร์ศิลา สีเมฆนอก สำรวจพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวนริศรา นภาโชติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ ขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาววารินทร์ จันทร์ตรี การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านอินเตอร์เน็ตของประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวสุนารี อารีย์ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การติดต่อสื่อสารและบันเทิงที่มีผลต่อช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายวรพจน์ สัมปันณา     ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายธนกร อิ่มใจ พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวศรุดา ใจหาญ     การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวชมพู่ แมนผดุง พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์