อาจารย์นิเทศก์

 


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์สำหรับนิเทศการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (5 ปี) ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (4 ปี) ในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 และรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547
จึงแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การสอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
ดำเนินการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ทำหน้าที่ เป็นอาจารย์นิเทศก์การสอน โดยปฏิบัติหน้าที่นิเทศทั่วไป นิเทศการสอน ติดตาม ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ตรวจผลงาน ตรวจงานวิจัย
ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังมีรายชื่อต่อไปนี้


ข้อมูลสถิติ การนิเทศในรอบ 8 ปี (พ.ศ. 2557-2565)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 139 คน
ครูผู้ช่วย จำนวน 1 คน
โรงเรียนที่ได้เดินทางไปนิเทศ จำนวน 86 โรงเรียน (นับทุกปีการศึกษารวมกัน)


ปีการศึกษา 2565
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 33 คน จำแนกได้ 9 โรงเรียน

ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)  ภาคการศึกษา 2/2565
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
65003126002 นายธัชนันท์ คำมั่นคง โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
65003126003 นายสุภนัย สารเล็ก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
65003126004 นายปิยกร จุลแฉ่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
65003126005 นายเกียรติภูมิ ยศโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
65003126010 นายอัมรินทร์ มั้นสั้น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
65003126014 นางสาวชนม์นิภา ชูสนิท โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
65003126020 นายกษิดิศ ช่วยคูณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร พนัสนิคม ชลบุรี
65003126025 นายอธิศกิตติ์ สันติบ​วรวงศ์​ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
65003126031 นายอิทธิกร นามแก้ว โรงเรียนพนัสพิทยาคาร พนัสนิคม ชลบุรี
65003126044 นายกิตติพงษ์ พงษ์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

 

ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)  ภาคการศึกษา 2/2565
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 3

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
63003126006 นางสาววรางคณา โต่ยจันทึก โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
63003126009 นายธนดล มนต์วิเศษ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
63003126013 นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
63003126015 นางสาวทิพย์เกตุแก้ว สุขแป้น โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

 

ภาคปกติ (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคการศึกษา 1/2565
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
61003126001 นายวิศรุต ยืนสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
61003126008 นายณัฐพล โกตูม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
61003126035 นายคณิศร ดีวิเศษ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
61003126045 นางสาววัชรียาภรณ์ สวนเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
61003126060 นางสาวพิลัยลักษณ์ บุญชูศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
61003126066 นายวสันต์ อินทรพิทักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

 

ภาคปกติ (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคการศึกษา 1/2565
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
60003126016 นายศุภกิจ คงเกิดผล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

 

ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)  ภาคการศึกษา 1/2565
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
62003126001 นายวศิน สีหะเดช โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
62003126005 นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
62003126007 นายชมพินิจ กล้าหาญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
62003126019 นายชานนท์ สุขไสว โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
62003126021 นายวงศธร จันกรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
62003126023 นายคธาวุธ ศรีแก้วต่างวงศ์ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
62003126027 นายกีรติ กลิ่นกล่อม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
62003126034 นายสหรัฐ เรียมริมมะดัน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

 

ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)  ภาคการศึกษา 1/2565
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
64003126006 นายจักรี ทองศิริ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา บ่อทอง ชลบุรี
64003126011 นายอภัยวงศ์ สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
64003126012 นายปัญญา โกตูม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
64003126014 นายชินาธิป ดอกหอม โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา บ่อทอง ชลบุรี
64003126020 นายอัฏฐพล จรุงจรรยาพงศ์ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา บ่อทอง ชลบุรี
64003126022 นายฐนกร จิตต์บรรยงค์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร พนัสนิคม ชลบุรี
64003126037 นายสุธีพงศ์ ทองแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

 


ปีการศึกษา 2564
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 18 คน จำแนกได้ 7 โรงเรียน

ภาคปกติ (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคการศึกษา 2/2564
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
60003126016 นายศุภกิจ คงเกิดผล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

 

ภาคปกติ (หลักสูตร 5 ปี)  ภาคการศึกษา 2/2564
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
60003126002 นายสุขสันต์ กองศรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
60003126003 นายศุภวิชญ์ โชตะนา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
60003126005 นายอันดามัน ขันตี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
60003126012 นายนรพนธ์ เทพวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
60003126013 นายทวีพงษ์ ราชโยธา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
60003126016 นายศุภกิจ คงเกิดผล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
60003126015 นางสาวนันทพร ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน บางละมุง ชลบุรี
60003126021 นายปรเมทธ์ อินอุ่นโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

 

ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)  ภาคการศึกษา 2/2564
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
64003126006 นายจักรี ทองศิริ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา บ่อทอง ชลบุรี
64003126011 นายอภัยวงศ์ สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
64003126012 นายปัญญา โกตูม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
64003126014 นายชินาธิป ดอกหอม โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา บ่อทอง ชลบุรี
64003126020 นายอัฏฐพล จรุงจรรยาพงศ์ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา บ่อทอง ชลบุรี
64003126022 นายฐนกร จิตต์บรรยงค์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร พนัสนิคม ชลบุรี
64003126037 นายสุธีพงศ์ ทองแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

 

ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)  ภาคการศึกษา 2/2564
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
63003126006 นางสาววรางคณา โต่ยจันทึก โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
63003126009 นายธนดล มนต์วิเศษ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
63003126013 นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
63003126015 นางสาวทิพย์เกตุแก้ว สุขแป้น โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

 


ปีการศึกษา 2563
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 17 คน จำแนกได้ 7 โรงเรียน

ภาคปกติ (หลักสูตร 5 ปี)
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
59003126001 นางสาวนุชนารถ ศิลาแรง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
59003126008 นายศุภกฤต สายสมบัติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
59003126014 นางสาวณัชชา พวงทับทิม โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
59003126023 นางสาวกนกพร สายเสมา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
59003126027 นางสาวธัญลักษณ์ ใจบุญ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
63003126006 นางสาววรางคณา โต่ยจันทึก โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
63003126009 นายธนดล มนต์วิเศษ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
63003126013 นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
63003126015 นางสาวทิพย์เกตุแก้ว สุขแป้น โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
62003126001 นายวศิน สีหะเดช โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
62003126005 นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
62003126007 นายชมพินิจ กล้าหาญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
62003126019 นายชานนท์ สุขไสว โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
62003126021 นายวงศธร จันกรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
62003126023 นายคธาวุธ ศรีแก้วต่างวงศ์ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
62003126027 นายกีรติ กลิ่นกล่อม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
62003126034 นายสหรัฐ เรียมริมมะดัน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ปีการศึกษา 2562
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 13 คน จำแนกได้ 7 โรงเรียน

ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
62003126001 นายวศิน สีหะเดช โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
62003126005 นายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
62003126007 นายชมพินิจ กล้าหาญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
62003126019 นายชานนท์ สุขไสว โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
62003126021 นายวงศธร จันกรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
62003126023 นายคธาวุธ ศรีแก้วต่างวงศ์ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
62003126027 นายกีรติ กลิ่นกล่อม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
62003126034 นายสหรัฐ เรียมริมมะดัน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ภาคปกติ (หลักสูตร 5 ปี)
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
58003126006 นางสาวหทัยทิพย์ บุญเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
58003126010 นายณัฐพงศ์ อังกฤษ โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” บางปะกง ฉะเชิงเทรา
58003126011 นางสาวอังคณา ดงแสนแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
58003126016 นายนนทวรรษ พรหมศิริ โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” บางปะกง ฉะเชิงเทรา
58003126034 นางสาวกัณฐิกา วิทนา โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ปีการศึกษา 2561
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 10 คน จำแนกได้ 7 โรงเรียน

ภาคปกติ (หลักสูตร 5 ปี)
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
57003126006 นางสาววรนาฎ จูมคอม โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
57003126011 นางสาวภัทรีญา แพงตา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
57003126012 นายทวีศักดิ์ นารถมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
57003126015 นายชาญณรงค์ วัฒนชัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
57003126025 นายพีรพล ชูวัง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
57003126028 นางสาววรินลักขณ์ ชลพนารักษ์ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม พนัสนิคม ชลบุรี
57003126036 นายทวีศักดิ์ ทองสุทธิ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
57003126057 นางสาวอุษา กรัตพงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
57003126066 นายจักรพงษ์ แพงดี โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
57003126071 นางสาวฉัตรทิกา โพธิ์แก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ทำการนิเทศครูผู้ช่วย ในโครงการพัฒนาครูบรรจุใหม่ของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560
โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก จำนวน 1 คน จำแนกได้ 1 โรงเรียน


ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
ครูผู้ช่วย นายธีรภัทร คีระกูล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ปีการศึกษา 2560
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 12 คน จำแนกได้ 7 โรงเรียน

ภาคปกติ (หลักสูตร 5 ปี)
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
56003126001 นายเจษฎา มัสเยาะ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
56003126002 นายรอน เสน่หา โรงเรียนวัดเกตุสโมสร บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
56003126015 นายศราวุฒิ วิจิตร โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ พานทอง ชลบุรี
56003126022 นายปิยาภาส บวรศรีมุกดา โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
56003126023 นายสิรวิชญ์ พิเสม โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา
56003126024 นายกฤษดา ทูคำมี โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา
56003126046 นายณรงค์ศักดิ์ บุญมี โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
56003126048 นางสาวเหมือนฝัน แสงเงิน โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา พนัสนิคม ชลบุรี
56003126062 นายธนากร สีทองเพีย โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
56003126066 นางสาวอรอนงค์ ไตรเนตร โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
56003126068 นางสาวรัชนก นากเกิด โรงเรียนวัดไผ่ดำ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
56003126072 นายวัฒนพงษ์ บุญเกื้อ โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ปีการศึกษา 2559
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 16 คน จำแนกได้ 12 โรงเรียน

ภาคปกติ (หลักสูตร 5 ปี)
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
55003126024 นางสาวปรางทิพย์ พุทธา โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
55003126035 นายอนุชา นาพัง โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
55003126038 นายอานนท์ สุริวงษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
55003126043 นายภาคภูมิ ศรีภู โรงเรียนวัดเกตุสโมสร บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
55003126049 นางสาวสุนทรีย์ เย็นพู โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
55003126052 นายเวสารัช วัฒนชัย โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” บางปะกง ฉะเชิงเทรา
55003126092 นายสถาพร แสนรักษ์ โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา
55003126094 นายเกียรติกวินท์ วัชรทรธำรงค์ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
55003126098 นางสาวกาญจนา พุกกะรัตน์ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
55003126099 นายจตุรัส กาญจนเกตุ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
55003126101 นายจารุวิทย์ พนิชย์พิบูลย์ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
55003126105 นางสาวตะวันฉาย เสาวคนธ์ โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) บางปะกง ฉะเชิงเทรา
55003126107 นางสาวธมลวรรณ กาญจนเรืองกิต โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
55003126112 นางสาวพิชามญชุ์ สูงห้างหว้า โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
55003126114 นายพีรพงศ์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
55003126117 นางสาวศรุชา ลือนาม โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) บางปะกง ฉะเชิงเทรา

ปีการศึกษา 2558
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 24 คน จำแนกได้ 21 โรงเรียน

ภาคปกติ (หลักสูตร 5 ปี)
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
54003126015 นางสาวชุลี แซ่บุ๊น โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา เกาะจันทร์ ฉะเชิงเทรา
54003126021 นางสาวสุวิมล บัวหลาย โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
54003126023 นางสาวอริสา กลิ่นสาท โรงเรียนวัดคลอง 18 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
54003126028 นางสาวนุชนาฏ ป้องทองสกุล โรงเรียนบ้านโคกพนมดี ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
54003126031 นางสาวพัชร์สิตา อริยฐานมานนท์ โรงเรียนวัดดงยาง (ดงยางราษฎ์บำรุง) พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
54003126046 นางสาววารุณี งามเกษม โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
54003126056 นางสาวสมใจ บุญเรือง โรงเรียนวัดคลอง 18 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
54003126063 นายณัฐพงษ์ ม่วงงาม โรงเรียนบ้านบางข้าว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
54003126198 นายณัฐวัฒน์ อุดง โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ปราจีนบุรี
54003126075 นายวันเฉลิม ทองอ้น โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
54003126084 นางสาวจิราพร สลามเต๊ะ โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
54003126090 นางสาวปวริสา โสทัน โรงเรียนวัดเขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
54003126098 นายสันติสุข นิ่มอนงค์ โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
54003126118 นางสาวโรสมัยนี ห่วงพิมล โรงเรียนวัดคลอง 18 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
54003126127 นายปราโมช สมศักดิ์ โรงเรียนวัดสุขาราม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
54003126181 นายพิทักษ์ สมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
54003126135 นางสาวอัญธนียากร เหล็กดี โรงเรียนบ้านหนองเขิน บ้านบึง ชลบุรี
54003126155 นางสาวจารุวรรณ มีทรัพย์ทอง โรงเรียนวัดเกตุสโมสร บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
54003126182 นางสาวเอื้อมพร สอนคำ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
54003126196 นางสาวสุกานดี หนูแย้ม โรงเรียนวัดศรีมงคล บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

ภาคพิเศษ

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
54022126023 นายสาธิต สุรศักดิ์โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดสนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
54022126028 นายเสรีชัย ทวีการ โรงเรียนวัดบางหอย เมืองนครนายก นครนายก
54022126042 นายธวัชชัย ผลเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี ลำลูกกา ปทุมธานี
54022126086 ายจักรพันธ์ รักษานนท์ โรงเรียนบ้านเกาะดอน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ปีการศึกษา 2557
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 16 คน จำแนกได้ 12 โรงเรียน

ภาคปกติ (หลักสูตร 5 ปี)
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
53003126001 นางสาวชฏาพร จิตบุญชื่น โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
53003126021 นายไชยโย สอนดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
53003126030 นายฉัตรชัย แสนกรุง โรงเรียนบ้านวนท่าแครง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
53003126058 นางสาววริสา สุราวงค์ โรงเรียนวัดเกาะ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
53003126064 นางสาวนันทิกา อินทร์เปือย โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
53003126069 นายกรกช วิไลวงษ์ โรงเรียนวัดนิโครธาราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
53003126072 นางสาวนิศรา ยาประกัลป์ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) บางปะกง ฉะเชิงเทรา
53003126093 นางสาววารินทร์ จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
53003126097 นายวรพจน์ สัมปันณา โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
53003126102 นายธนกร อิ่มใจ โรงเรียนวัดคลองเจ้า บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

ภาคพิเศษ

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
54023126003 นางสาวกาญจนา พิมพาเลีย โรงเรียนพรหมพิกุลทอง บางพลี สมุทรปราการ
54023126006 นางสาวจงจิตต์ น้อยวานิช โรงเรียนพรหมพิกุลทอง บางพลี สมุทรปราการ
54023126019 นางพิลาวรรณ รอดเย็น โรงเรียนพรหมพิกุลทอง บางพลี สมุทรปราการ
54023126021 นางสาววรรณิภา เดชขันธ์ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง บางพลี สมุทรปราการ
54023126098 นายสุวัฒนา เครือเมฆ โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน สิงห์บุรี
54023126099 นายกรอมรฉัตร ปานม่วง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ภาพบรรยากาศการสัมมนาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปีการศึกษา 2563ดำเนินการนิเทศการสอนในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (สำหรับนักศึกษาปี 5) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (สำหรับนักศึกษาปี 1)
ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(ภาพจากซ้ายไปขวา) นายศุภวิชญ์ โชตะนา นายสุขสันต์ กองศรี นายธนดล มนต์วิเศษ นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง ผศ.ดร.ณัฐที ปิ่นทอง นายศุภกฤต สายสมบัติ นางสาวกนกพร สายเสมา และนางสาวนุชนารถ ศิลาแรงดำเนินการนิเทศการสอนในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
นายศุภกฤต สายสมบัติ นางสาวนุชนารถ ศิลาแรง และนางสาวกนกพร สายเสมา

ดำเนินการนิเทศการสอนในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
นางสาวณัชชา พวงทับทิม และนางสาวธัญลักษณ์ ใจบุญ


ดำเนินการนิเทศการสอนในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 นายธนดล มนต์วิเศษ และนายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง


ดำเนินการนิเทศการสอนในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
ณ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
นางสาววรางคณา โต่ยจันทึก และนางสาวทิพย์เกตุแก้ว สุขแป้น

 

ภาพบรรยากาศการสัมมนาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลักสูตร 4 ปี)

ปีการศึกษา 2562


ดำเนินการนิเทศการสอนในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
ณ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563
นายวศิน สีหะเดช และนายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน


ดำเนินการนิเทศการสอนในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
ณ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563
นายวศิน สีหะเดช และนายภาคภูมิ ศรีจันทร์นวน


ดำเนินการนิเทศการสอนในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563
นายชมพินิจ กล้าหาญ และนายกีรติ กลิ่นกล่อม


ดำเนินการนิเทศการสอนในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
ณ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
นายชานนท์ สุขไสว และนายคธาวุธ ศรีแก้วต่างวงศ์


ดำเนินการนิเทศการสอนในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
ณ โรงเรียนวัดแหลมใต้ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563
นายวงศธร จันกรี และนายสหรัฐ เรียมริมมะดัน

 

ภาพบรรยากาศการสัมมนาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปีการศึกษา 2563

การปฐมนิเทศและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
[1] นายธนดล มนต์วิเศษ [2] นายพัฒนพงศ์ หงษ์มัง [3] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง [4] นางสาวทิพย์เกตุแก้ว สุขแป้น [5] นางสาววรางคณา โต่ยจันทึก


การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
[1] นางสาวธัญลักษณ์ ใจบุญ [2] นางสาวณัชชา พวงทับทิม [3] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง [4] นายศุภกฤต สายสมบัติ [5] นางสาวกนกพร สายเสมา [6] นางสาวนุชนารถ ศิลาแรง


ปีการศึกษา 2562


การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2562
ณ อาคารบัณทิตวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
[1] นายนนทวรรษ พรหมศิริ [2] นายณัฐพงศ์ อังกฤษ [3] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง [4] นางสาวอังคณา ดงแสนแก้ว [5] นางสาวกัณฐิกา วิทนา [6] นางสาวหทัยทิพย์ บุญเลิศ


ปีการศึกษา 2561

การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ วันพุธที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2561

การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562


ปีการศึกษา 2560

การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ วันพุธที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2560


ปีการศึกษา 2559

การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2559


การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560


ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู