ข้อมูลการติดตามการส่งผลงานของนักศึกษาในการประเมินตามตัวบ่งชี้โครงการครูคืนถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลการติดตามการส่งผลงานของนักศึกษาในการประเมินตามตัวบ่งชี้โครงการครูคืนถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นักศึกษาในการดูแล 20 คน
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12/08/2020 เวลา 22:16


ชื่อนามสกุล นักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปี ตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด 34 ตัวชี้วัด 35
1. นางสาวรุ่งทิวา โทอรัญ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 5 / / / / / / /
2. นางสาวสรวงสุดา นันสา วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 5 / / / / / / /
3. นายอนุชา จารุพงศ์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 5 / / / / / / /
4. นางสาวนงลักษณ์ จริยาจิรวัฒนา วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 5 / / / / / / /
5. นางสาวกมลวรรณ ยงค์พีระกุล ปฐมวัย 5 / / / / / / /
6. นางสาวปัญญาพร พุ่มศิริ ปฐมวัย 5 / / / / / / /
7. นางสาวพัทธิยา พรมพิทักษ์ ปฐมวัย 5 / / / / / / /
8. นางสาวมาลีรัตน์ กฤษณาโรม ปฐมวัย 4 / / / / / / /
9. นางสาวพรพิมล พงษ์เจริญ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 4 / / / / / / /
10. นางสาวพัชราภา บิลสะเล็ม วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 4 / / / / / / /
11. นางสาวกนกวรรณ สมสมัย วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 4 / / / / / / /
12. นางสาวสุจิตรา นาสูงเนิน วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 4 / / / / / / /
13. นางสาวอาทิตยา วงศ์ซิ้ม วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 4 / / / / / / /
14. นางสาวศศิกาญจน์ กิ่งวงศา วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 4 / / / / / / /
15. นายธีรวุฒิ ฉิมไทย คณิตศาสตร์ 3 / / / / / / /
16. นางสาวจันทิมา ศรไพบูลย์ คณิตศาสตร์ 3 / / / / / / /
17. นางสาวอรสา กันนิยม คณิตศาสตร์ 3 / / / / / / /
18. นางสาวจุฑามาศ ปรีชารัตน์ คณิตศาสตร์ 3 / / / / / / /
19. นางสาวธัญวรัตม์ ชัยศุขนิธิธนโชติ คณิตศาสตร์ 3 / / / / / / /
20. นายธีรวุฒิ มณีขำ คณิตศาสตร์ 3 / / / / / / /