รีซูเม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง Nattee Pinthong, Ph.D. Assistant Professor of Education nattee.pi @ go.buu.ac.th ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รหัสกลุ่ม 6501 กลุ่มศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา หรือครุศาสตร์ (Education) แต่งตั้งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 (2561, 15 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนพิเศษ 138 ง. หน้า 18-19) ข้อมูลการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม (Ph.D. Education and Social Development) ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.Sc. Information Technology) ปริญญาตรี…

ภาระงานสอน

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0020/2566 เรื่อง การกำหนดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2566 [ข้อบังคับฉบับเต็ม] ภาระงานสอน หมายความว่า ภาระงานที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุม การสอนทุกประเภท งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติ งานสอนภาคสนาม และให้หมายความรวมถึง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เช่น Burapha University Massive Open Online Course (BUU MOOC) และ Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) เป็นต้น รวมทั้งงานควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หมายความว่า ภาระงานที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบตามกระบวนการวิธีวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่จะนำไปสู่การประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการและชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ และผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์…

ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ณัฐที ปิ่นทอง. (2563). การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการเกษตร. 38(1). 50-57.   ข้อมูลโดยละเอียดในรูปแบบตาราง